Unit 12: Nguyên tắc k câm khi đọc từ

LÝ THUYẾT

K không được phát âm khi nó đứng đầu một từ đồng thời đứng trước chữ N.

Thực hành

  • knife, knowledge, knead
  • He was on his knee to propose her last night.
  • She knocked my door.
  • I’ve known her for years so far.
  • She is a stranger, I don’t know anything about her.

 

BÀI TẬP

Bình luận