Unit 13: Nguyên tắc b câm khi đọc từ

LÝ THUYẾT

1.Giới thiệu

Nguyên tắc b câm

1. b không được phát âm khi đứng sau m ở cuối từ. Ví dụ: limb, crumb, dumb

2. b không được phát âm khi đứng trước t thường là ở cuối từ. Ví dụ: doubtful, debt, subtle

2. Thực hành:

  • She was doubtful about her result.
  • David is in debt now.
  • He taught me how to read subtle face cues to tell if they lie to us or not.

 

BÀI TẬP

Bình luận