Unit 15: Nguyên tắc h câm

LÝ THUYẾT

Nguyên tắc này áp dụng trong 4 từ ‘he, his, him, her’ các bạn nhé

Thực hành đọc và nói có nguyên tắc này có phê quá không.

BÀI TẬP

Bình luận