Unit 24: Trọng âm của câu trong tiếng Anh

LÝ THUYẾT

I. Trọng âm câu là gì

Trọng âm trong câu đóng vai trò quan trọng khi truyền tải ý nghĩa câu. Có 2 quy tắc chính trong đánh trọng âm câu:

  • Những từ chứa nội dung nhận trọng âm: ” động từ chính, danh từ, tính từ, trạng từ, từ để hỏi, trợ động từ (câu phủ định), đại từ chỉ định “
  • Những từ thực hiện chức năng không nhận trọng âm: đại từ, giới từ, mạo từ, động từ tobe

 

II. Thực hành 

  • I come from Thai Binh
  • When did you do your homework?
  • I have a red hat.
  • She is a doctor.
  • I like watching different leisure activities on TV

BÀI TẬP

Bình luận