Unit 32: Nguyên tắc ngữ điệu câu hỏi Wh/H

LÝ THUYẾT

1.Giới thiệu

Như đã giới thiệu ở những phần trước thì ngữ điệu trong tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt ý của người nói. Và câu hỏi có từ để hỏi Wh thì việc nói/ đọc cũng không thể thiếu ngữ điệu.

2. Nguyên tắc: Lên giọng đầu câu và xuống giọng cuối câu

3. Thực hành

  • What did you do last night?
  • How often do you go to work by car?
  • Where does he live?
  • When did you get married?
  • Why do you want to be a doctor?

 

BÀI TẬP

Bình luận