Unit 33: Câu điều kiện loại 3

LÝ THUYẾT

Công thức:

If + S + Had + Vpii, S + would/ could…+ have + Vpii

Cách dùng:

Điều kiện không có thật trong quá khứ

Ví dụ:

  • If she had set the alarm clock, she wouldn’t have gone to school late. (Trong quá khứ, cô ấy đã không đặt đồng hồ hẹn giờ, nên cô ấy đã đi học muộn)
  • If they had had enough money, they could have bought that house. (Trong quá khứ, họ không có đủ tiền, nên họ đã không thể mua được căn nhà đó)
Thực hành: Viết lại câu với dạng điều kiện 3
1. The accident happened because the road was icy → If the road ...
2. I didn't know that Joe had to get up early, so I didn't wake him up → If I....
3. I was able to buy the car only because Jane lent me the money → 
4. Karen wasn't injured in the crash because she was wearing a seat belt. 

5. You didn't have any breakfast – that's why you're hungry now. 

BÀI TẬP

Bình luận