Unit 33: Có bao nhiêu loại ending sound trong tiếng Anh?

LÝ THUYẾT

1.Giới thiệu

Trong tiếng Anh có 3 loại ending sound. Việc phân loại ending sound giúp cho người học dễ nhớ và dễ vận dụng vào các trường hợp thực tế.

3 loại ending sound bao gồm:

  • Ending sound gốc từ. Bản thân từ đã có ending sound cần phải đọc. e.g: root, teeth, table
  • -s/es ending sound. Với dạng thêm s/es vào danh từ chia số ít sang số nhiều hoặc động từ theo sau ngôi He, She, It trong thì Hiện tại đơn. e.g: students, papers, teaches
  • -ed ending sound. Thêm đuôi -ed vào gốc từ của động từ trong thì quá khứ có quy tắc .e.g: needed, played , stopped

2. Thực hành

  • When she speaks, the sound comes out her nose.
  • He made it sound so attractive.
  • They feel good when they meet.
  • It was boring to swim to the shore.
  • Dad is coming back after the party ended.

BÀI TẬP

Bình luận