Unit 34: Cách phát âm /s-z-iz/ vô cùng dễ nhớ

LÝ THUYẾT

1.Giới thiệu

Khi chuyển danh từ đếm được từ số ít sang số nhiều hoặc động từ theo sau các ngôi He, She, It trong thì Hiện tại đơn thì danh từ hoặc động từ đó phải thêm s hoặc es. Tuy nhiên, phần lớn người học chưa nắm được cách đọc cho các dạng từ này. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về cách đọc này nhé!

2. Cách phát âm /s-z-iz/

  • /s/ nếu danh từ hoặc động từ có kết thúc bằng các âm /p, k, f, t, th/
  • /iz/ nếu danh từ hoặc động từ có kết thúc bằng những dấu hiệu ” ce, ge, se, ch, sh, x, z, s, ss’
  • /z/ nếu danh từ hoặc động từ có kết thúc bằng những trường hợp còn lại

3. Thực hành

  • She watches TV every evening at 8 pm.
  • Nam goes to work by bike.
  • She teaches me how to read French.
  • My father walks to his office.
  • My cousin washes dishes in the kitchen.

BÀI TẬP

Bình luận