Unit 35: 3 kĩ thuật phát âm /ed/ ending sound học là nhớ

LÝ THUYẾT

1. Giới thiệu

Động từ chia trong các thì quá khứ, có quy tắc thường được thêm đuôi -ed vào gốc từ. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách đọc động từ thêm đuôi -ed.

2. Cách phát âm /ed/ 

  • Đọc là /id/ nếu động từ có kết thúc bằng : /t, d/. Ví dụ: wanted, needed, added
  • Đọc à /t/ nếu động từ có kết thúc bằng : /s, sh, ch, k, p, f/. Ví dụ: watched, walked, stopped
  • Đọc là /d/ nếu động từ có kết thúc bằng các âm còn lại. Ví dụ: played, studied

3. Thực hành

  • He wanted to become a doctor when he was 5.
  • My mother watched TV last night.
  • They played football at school last Monday.
  • He studied very hard.
  • We added some sugar to the juice.

 

 

BÀI TẬP

Bình luận