Unit 38: Câu trực tiếp gián tiếp – dạng Wh

LÝ THUYẾT

Công thức

S + asked/wanted to know/wondered + O + what/where/when/how/who/why + the clause (lùi thì, và bỏ trợ động từ ngoại trừ thì hoàn thành)

Ví dụ

Ex: “Where do you want to go, Helen?”, her sister asked.

  • Helen’s sister asked her where she wanted to go.

Thực hành:

  1. He asked me: ‘Why are you here?’
  2. They asked: ‘What are you doing?’
  3. ‘How long have you been here?’ She asked me.

BÀI TẬP

Bình luận