Unit 48: Mệnh đề liên hệ xác định và mệnh đề liên hệ không xác định

LÝ THUYẾT

Phân loại mệnh đề quan hệ:  Có 2 loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định (defining/ restrictive relative clause) và mệnh đề không xác định (non-defining/ non-restrictive relative clause)
Defining relative clauses (mệnh đề quan hệ xác định)
  • Đây là loại mệnh đề cần thiết vì tiền ngữ chưa xác định, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. 

Ex: – The man who keeps the school library is Mr Green.

Non-defining relative clause (mệnh đề quan hệ không xác định)

  • Đây là loại mệnh đề không cần thiết vì tiền ngữ đã được xác định, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Mệnh đề quan hệ không xác định được ngăn với mệnh đề chính bằng các dấu phẩy. Trước danh từ thường có: this, that, these, those, my, his … hoặc tên riêng.

Ex: 

  •  That man, whom you saw yesterday, is Mr Pike.
  • This is Mr Jones, who helped me last week
Lưu ý: Không được dùng THAT trong mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining relative clause).

BÀI TẬP

Bình luận