Unit 49: Mệnh đề liên hệ giản lược dạng chủ động

LÝ THUYẾT

Cách giản lược Khi nào giản lược Ví dụ
V-ing Động từ phụ (tức là động từ của mệnh đề bổ sung) nằm ở thể chủ động
  • She who is talking to her sister is my friend.

=> She talking to her sister is my friend.

  • He who leads my team really hates me.

=> He leading my team really hates me.

BÀI TẬP

Bình luận