Unit 50: Mệnh đề liên hệ giản lược dạng bị động

LÝ THUYẾT

Cách giản lược Khi nào giản lược Ví dụ
Vpii Động từ phụ (tức là động từ của mệnh đề bổ sung) nằm ở thể bị động
  • The gift which was brought by Helen was broken.

=> The gift brought by Helen was broken.

  • The red dress which is hung on the wall belongs to her.

=> The red dress hung on the wall belongs to her.

BÀI TẬP

Bình luận