Unit 52: Phân biệt say, tell và speak

LÝ THUYẾT

Cách dùng Ví dụ
Say Mang nghĩa “nói ra” hoặc “nói rằng”, nhấn mạnh nội dung đang nói  She said (that) she never   wanted to see him again.   (Cô ấy đã nói rằng cô ấy   không muốn gặp anh ta lần nữa)
Tell Có nghĩa là “cho biết, chú trọng, sự trình bày”.

Bạn sẽ gặp cấu trúc với tell như: tell sb sth (nói với ai điều gì đó), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì).

 The teacher is telling the   class an interesting story.   (Thầy giáo đang kể cho   lớp nghe một câu chuyện   thú vị).
Speak Có nghĩa là “nói ra lời, phát biểu”, chú trọng mở miệng, nói ra lời. Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ thứ tiếng   He is going to speak at the   meeting. 

 I speak Chinese. I don’t   speak Japanese. 

BÀI TẬP

Bình luận