Unit 9: Nguyên tắc t câm trong Anh Mỹ

LÝ THUYẾT

1. Giới thiệu

Trong một vài trường hợp giao tiếp trong tiếng Anh Mỹ âm /t/ trong từ không được đọc, đây được gọi là nguyên tắc t câm.

Công thức: n + t + Nguyên âm (a, e, i , o, u) thì âm /t/ bị câm.

Ví dụ: center, interview, internet

2. Thực hành

  • This is the city center.
  • I am about to have an interview this weekend.
  • The interviewer is very nice.
  • The internet was invented in th 1950s.

BÀI TẬP

Bình luận