Đề 1

admin

Các con cùng thử sức với đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 nhé. Bài tập đa dạng trong đề thi này sẽ giúp các con củng cố kiến thức và từ vựng của mình. Làm thành thạo các bài này sẽ giúp bài kiểm tra trên lớp của con tiến bộ vượt bậc về thành tích điểm số đấy. Thời gian làm bài của chúng ta là 35 phút! Hãy tập trung

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=29]
I. Chọn đáp án đúng
1. He can .... with a yo-yo.
2. How many .... are there?
3. There .... one big cloud.
4. Where is the cat? It is .... the table.


 


 

 
5. How .... are you? - I'm seven years old.
6. What is this? It is a ....


 

 

 

 

 
II. Chọn từ khác loại
1.
2.
3.
4.
III. Hoàn thành các câu sau
1. How's the weather? It's 

 
2. How's the weather? It's 

 

 
3. How many apples are there? There are 

IV. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
1. is/ a/ box/ big/ it/ .
2. read/ she/ a/ can/ book/ ?
V. Nối câu với tranh cho phù hợpVí dụ: 1 C
2. 
3. 
4.