Đề 12 – Lớp 5

admin

Với đề thi số 12 này, các bạn học sinh lớp 5 sẽ được củng cố kĩ năng đọc hiểu và ôn tập lại một số từ vựng cơ bản trong chương trình học. Hãy cố gắng tập trung để hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất. Thời gian bắt đầu!

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=67]

Đọc và trả lời câu hỏi


Hello, my name is Phong. I want to have a dream house in the countryside. It will be a beautiful and comfortable house. In front of the house, there will be a large yard. There will also be a flower garden behind the house and a pond in the middle of the garden. There will be six rooms in the house: three bedrooms, one living room, one kitchen and one bathroom. There will be a robot in my dream house. I will use it to do the housework. I will have a laptop in my bedroom. I will also have a fridge in the kitchen. In the living room, there will be a cable TV and a hi-fi stereo. My dream house will be an ideal one.


I. Chọn Đúng (Yes) hoặc Sai (No)


1. Phong’s dream house will be in the countryside.

2. The house will be in front of the large yard.
3. There will be a flower garden in front of the house.
4. His dream house will have six rooms.
II. Trả lời các câu hỏi sau

1. Where will Phong’s dream house be?
2. What will it be like?
3. Where will the pond be?
4. What will there be in Phong’s dream house?
III. Xem tranh và điền từ thích hợp

 Ví dụ

1. bus

2. 
3. 
4. 
IV. Hoàn thành câu 

 

 

 

Ví dụ

1. A: What will your d____ house be like?


    B: It will be a large house. It’s got a beautiful view.


Đáp án: dream


2.It often hot in the s___________. 

3. 

 

 

Nam often go to school by b___________. 
4. 

 

 

 

How long does it take Nam to get there by car?


It takes him t___________ hours.