Đề 15 – Lớp 1

admin

Chúng ta cùng làm đề số 15 xem mình được bao nhiêu điểm nhé!

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=259]
I. Read and choose a or b

1. 

 

 

 
2. 

 

 

 

 
3. 

 

 

 
4. 

 

 

 

 
5. 

 

 

 
6. 

 

 

 
7. 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

 
II. Look at the pictures and complete the words.

1. oange 

 

 

 
2. rait 

 

 

 
3. m%BLANK%go 

 

 

 

 
4. fi 

 

 

 
5. ple 

 

 

 
6. can 

 

 

 

 
7. brella 

 

 

 
8. caot 

 

 

 
III. Read and match1. T-shirt

2. red

3. pants

4. yellow

5. dress
a. màu đỏ

b. màu vàng

c. váy

d. áo phông

e. quần dài

1. 
2. 
3. 
4. 
5.