Đề 16 – Lớp 1

admin

Các con cùng thử sức với đề số 16 nhé! 

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=370]
I. Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. bok
2. pn
3. nme
4. hell
5. rler
6. tn
II. Hoàn thành các câu sau:

1. What your name?
2. My  is Hoa.
3. How  you?
4. I  fine. Thank you.
5. What  this?
6. It is  book.
III. Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/  your/ What/ is?
2. Nam / is / My / name.
4. is / this / What?
5. pen / It / a / is.