Đề 2

admin

Sau khi  hoàn thành Đề I, các con hãy kiểm tra lại đáp án và học lại từ mới mình tiếp thu được từ Đề I. Luôn đọc to lại một lượt các câu tiếng Anh thật mềm mượt và rõ ràng ngữ điệu trước khi chuyển đề mới nhé. 35 phút bài này chắc chắn các con sẽ đạt kết quả cao hơn nếu làm đầy đủ theo hướng dẫn của cô bên trên!

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=30]
I. Chọn câu trả lời đúng
1. Hello, I am Hoa. What’s_________ name, please?
2. Which sentence is correct?
3. What are ________________ ?
4. Are those your _____________________ ?
5. This is ________________ mother.
6. Is that your pen? ___________________.
7. This is her father. _______________ name is Hung.
8. Nga and Hoa ____________ students.
9. How many ______________ are there in your class?
10. How old are you? _______________________.
II. Đặt câu hỏi cho các câu sau
1. There are four people in my family.
2. She lives in Quang Ngai.
3. I am ten years old.
4. Yes. I can swim
5. The pencil is on the table.
III. Sắp xếp các từ sau thành câu đúng
1/ the / with / matter / What / you / is / ?
2/ you / tree / Can / climb / a / ?
3/ is / My / sister / nurse / a / .