Đề 20 – Lớp 1

admin

Đề số 20 sẽ giúp các con ôn tập về chủ đề Toys nhé!

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=375]
I. Reorder letters. 

1. k i e t  

 

 

 

 
2. a l b l  

 

 

 
3. r a c  

 

 

 

 
4. a r t i n  

 

 

 
5. o l l d 

 

 

 

 
6. i k b e 

 

 

 

 
7. p a l n e  

 

 

 
8. e a b r  

 

 

 

 
II. Answer the questions. Here's is an example.

0. What's this?

It's a car. 

 

 

1. What's this? 

 

 

 

 

 

 
2. What's this? 

 

 

 
3. What's this? 

 

 

 

 
4. What's this? 

 

 

 

 
5. What's this? 

 

 

 

 
6. What's this? 

 

 

 

 
III. Odd one out.

1.
2.
3.
4.
5.
6.