Đề 21 – Lớp 1

admin

Chủ đề từ vựng Các bộ phận trên cơ thể sẽ được ôn lại trong đề số 21 này nhé! 

 

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=376]
I. Write the words in the box.

eye             nose                ear            mouth          head

hand           neck            leg             feet              knee

1.  

 

 

 

 
2.  

 

 

 

 

 
3.  

 

 
4.  

 

 

 

 
5. %BLANK% 

 

 

 

 
6.  

 

 

 

 
7.  

 

 

 

 
8.  

 

 

 

 

 
9.  

 

 

 

 
10. %BLANK% 

 

 

 

 

 

 
II. Reorder the letters.

1. y e e 
2. u m o t h  
3. a r e 
4. e g l 
5. f e t e 
6. a d h n
7. e c k n 
8. e h a d 
9. s n o e 
10. e e k n