Đề 22 – Lớp 1

admin

Tiếp tục với chủ đề các bộ phận trên cơ thể và cấu trúc I’ve got … Các con ôn tập với đề số 22 này nhé! 

I’ve got a car: Tôi có 1 ô tô.

Have you got a car?: Bạn có ô tô không?

Yes, I have. 

No, I haven’t. 

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=377]
I. Fill a/ an in the box.

1.  eye
2.  nose
3.  mouth
4.  ear
5.  hand
6.  leg
7. %BLANK% head
8.  knee
II. Fill in the blank: Yes, I have or No, I haven't.

Example:

Have you got a book?

Yes, I have. 

 

1. Have you got a ball? 

 

 

 

 
2. Have you got a kite? 

 

 

 

 
3. Have you got two eyes? 

 

 

 
4. Have you got four legs? 

 

 

 

 

 
5. Have you got a car? 

 

 

 

 
III. Complete the sentences.

1. I've got  eyes.
2. This  a car.
3. I've got a . 

 

 

 

 
4. What's ? - It's an apple. 

 

 

 
5. I've  a head.
6. I've got  chairs. 

 

 

 

 

 
7. I've got three .