Đề 4

admin

Đề kiểm tra này là nguồn tài liệu hữu ích cho các con lớp 4. Các con sẽ được làm các dạng bài tập quen thuộc như hoàn thành từ có nghĩa, ghép tranh, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Kiến thức lớp 4 đều được tổng kết trong đề thi này đấy.

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=32]
I. Hoàn thiện các từ phía dưới tranh 
1.
2.
3.
4.
II. Nối tranh với ảnh tương ứng

1.
2.
3.
4.
III. Chọn đáp án đúng
1. ____________ subjects do you like ?
2. When do you………………Math?
3. Would you like an ice – cream ?
4. Can you ride a bike ?
IV. Sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh
1. have / I / English / on / Tuesday / .
2. like / you / milk / Would / some / ?