Đề 6

admin

Các con chắc chắn rất yêu thích môn học ngoại ngữ đúng không. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập với đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 để đạt được kết quả tốt nhất nhé. Đề thi gồm các kiến thức chương trình học và có đa dạng các dạng bài.

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=35]
I. Khoanh tròn từ khác loại
1.
2.
3.
4.
5.
II. Chọn một đáp án thích hợp nhất.
1.My friend is from ____________.
2. Would you like___________ apple?
3. How many ………. are there on the table?
4. Do you have English today?

- Yes, I __________.
5. I like Maths __________ I don't like History.
III. Ghép câu ở cột A và cột B

1.
2.
3.
4.
5.
IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
1. to / school / don't / I / Sunday / go / on / .
2. would / I / some / fruit juice / like / .
3. your / brother / Can / ride / bike / a / ?
4. does / What / she / during / English/ do / lessons / ?
5. many / How / people/ in / family/ there / are / his / ?
V. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

 Hi.


My name is LiLi. I'm ten years old. I'm from Singapore. I have many subjects at school such as Maths, Informatics, Science…..and Music. I like  Music very much because I like to sing. I can speak Vietnamese but I can not write it because it's difficult.


 
1. What's her name?
2. Where is she from?
3. Does she like Music?
4. Why does she like Music?
5. Can she write Vietnamese?
VI. Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại.