Đề 8 – Lớp 2

admin

Đề số 8 sẽ giúp các em xem lại những từ mới và câu mà mình đã được học trên lớp nhé! 

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=211]
I. Write the number

1. Fifteen 
2. nine 
3. eighteen 
4. ten 
5. eleven 
II. Write the sentences

1. The pillow is the bed. 

 

 

 

 
2. The ball is the box. 

 

 

 

 
3. How many potatoes are there?

There are  potatoes. 

 

 

 

 
4. How many cookies are there?

There are  cookies.

5. How many chickens are there?

There one chicken.

III. Write the letters in the box.

a      e       i        o         u

1. r  n 

 

 

 

 
2. n  t 

 

 

 
3. f  g 

 

 

 

 
4. c  t 

 

 

 

 
5. d  g 

 

 

 

 
6. s  n 

 

 

 
7. h  t 

 

 

 
8. m  p 

 

 

 
9. s h  l l 

 

 

 

 
10. r  c e 

 

 

 

 
IV. Count and write letters

Ten        Thirdteen         Fourteen          Eight          Seventeen

1. 12 + 2 =  
2. 17 - 9 = 
3. 18 + 2 = 
4. 16 + 1 = 
5. 6 + 7 =