Khóa Phát âm nâng cao

Ở khóa học này, bạn nắm toàn bộ kỹ thuật nhìn từ đọc chuẩn không cần tra từ điển và kiến thức của tôi trong 15 năm qua giúp bạn thành thạo phát âm chỉ trong 1 tháng. Đăng ký ngay vì đây là khóa học duy nhất tại Việt Nam giúp bạn ‘nhìn từ đọc chuẩn không cần tra từ điển’