• tiếng anh cấp II
 • Lớp 9
 • Unit 3: Teen stress and pressure
 • Lesson 1 (SGK): Ôn tập câu trần thuật, Từ để hỏi đứng trước To Verb
 • Lesson 1 (SGK): Ôn tập câu trần thuật, Từ để hỏi đứng trước To Verb
  Hướng dẫn về lý thuyết về câu trần thuật và từ để hỏi đứng trước To Verb

  ► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

  ► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

  ► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

   

  I. LÝ THUYẾT

  A) CÂU TRẦN THUẬT

  Xem lại lý thuyết câu trần thuật và hoàn thành các bài tập thực hành: Tại đây

   

  B) TỪ ĐỂ HỎI ĐỨNG TRƯỚC TO VERB

  ► Chúng ta có thể sử dụng những từ dùng để hỏi who, what, where, when, how trước to V để thể hiện một tình huống khó xử hoặc không chắc chắn.

  Ex: We don’t know who we shoud contact. 

  => We don’t know who to contact.

   

  ► Những từ để hỏi trước to V có thể được sử dụng để tường thuật những câu hỏi về điều gì đó nên được làm.

  Ex: “What should I do?” she said.

  => She wondered what to do.

   

  - Lưu ý:

  • Từ để hỏi why không được sử dụng trước to V.
  • Chúng ta thường sử dụng các động từ ask, wonder, (not) be sure, have no idea, (not) know, (not) decide, (not) tell trước từ để hỏi + to V.

  Ex: I have no idea where to get this information.

   

  II. BÀI TẬP

  2)  Rewrite the following sentences in reported speech ( Page 29)

  1. ‘We will visit you this week,’ my parents told me.

  .............................................................................................

  2. Our teacher asked us, ‘What are you most worried about?’

  .............................................................................................

  3. ‘I’m so delighted. I’ve just received a surprise birthday present from my sister,’ Phuong told me.

  .............................................................................................

  4. ‘Kate can keep calm even when she has lots of pressure,’ Tom said.

  .............................................................................................

  5. ‘I got a very high score in my last test, Mum,’ she said.

  .............................................................................................

  6. ‘Do you sleep at least eight hours a day?’ the doctor asked him.

  .............................................................................................

  ĐÁP ÁN

  1. My parents told me they would visit me that week.

  2. Our teacher asked us what we were most worried about.

  3. Phuong told me she was so delighted  because she had just received a surprise birthday present from her sister.

  4. Tom said Kate could keep calm even when she had lots of pressure.

  5. She told her mother she had got a very high score in her last test.

  6. The doctor asked him if he slept at least eight hours a day.  3)  Rewrite the sentences using question words + fo-infinitives ( Page 30) 

  1. I don’t know what I should wear!

  .............................................................................................

  2. Could you tell me where I should sign my name?

  .............................................................................................

  3. I have no idea when we should leave for the bus.

  .............................................................................................

  4. We’re not sure where we should hang the painting.

  .............................................................................................

  5. He wondered how he could tell this news to his parents.

  .............................................................................................

  6. They can’t decide who should go first.

  .............................................................................................

  ĐÁP ÁN

  1. I don't know what to wear.

  2. Could you tell me where to sign my name?

  3. I have no idea when to leave for the bus.

  4. We're not sure where to hang the painting.

  5. He wondered how to tell this news to his parents.

  6. They can't decide who to go first.